Show Ad

Classifieds Menu


Contact hai
: San Jose

Chùa An Lạc tổ chức khoá tu "Xuất gia gieo duyên," hầu để báo đáp tứ ân trong mùa Vu Lan năm này. Chùa tổ chức khoá tu vào ngày 18-20/2017 bắt đầu từ 6 PM thứ 6 đến chiều chủ nhật 5 PM. Và Đai Lễ Vu Lan chính thức vào ngày 27/8/2017 vào lúc 9:30 AM.

Trường Việt Ngữ An Lạc khai giảng vào ngày 26/8/2017 lúc 2PM - 5 PM.

Mọi chi tiết xin vào trang web www.anlactu.com